Атестація випускників

Атестація випускників

Відповідно до Стандарту фахової передвищої освіти Атестація випускників за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності, який складається з таких компонентів:

  • І етап – теоретичний – у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ);

  • ІІ етап – практичний – у формі кваліфікаційного іспиту з виставленням однієї оцінки, яка визначається як середнє арифметичне з кожної компоненти, з наступним виставленням загальної оцінки, з внесенням їх у залікову книжку та додаток до диплому, а саме: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» за національною шкалою.

Атестація включає завдання з обов’язкових освітніх компонентів для спеціальності 223 Медсестринство Акушерська справа:
«Внутрішня медицина», «Педіатрія», «Акушерство», «Гінекологія», «Основи охорони праці та охорона праці галузі».

23 січня 2024 року здобувачі освіти випускного курсу підтвердили засвоєння загальних та фахових компетентностей шляхом проходження атестації.

23.01.2024